Εκπαιδευτικά εργαλεία βασισμένα σε παιχνίδια

Image
Image
Image

Kahoot

Πλατφορμα μαθησης με βαση το παιχνιδι
Image

Quizizz

Πλατφορμα μαθησης με βαση το παιχνιδι
The European Commissions support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-BE01-KA226-SCH-082731

Image