ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Τα πρακτικά φύλλα προσαρμογής παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές συμβουλές στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία για τη δημιουργία περιεχομένου χωρίς αποκλεισμούς και την υιοθέτηση πρακτικών διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους μαθητές τους.
Τα φύλλα προσαρμογής χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

- Γραπτό περιεχόμενο
- Περιεχόμενο πολυμέσων
- Παιδαγωγικές πρακτικές

Κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μαθητές με συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου και εξηγούνται διάφορες πιθανές προσαρμογές.
Ο κύριος σκοπός των πρακτικών φύλλων προσαρμογής είναι να παρέχουν πληροφορίες και πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, ώστε τα μαθήματα να είναι για όλους χωρίς αποκλεισμούς.

Γραπτό περιεχόμενο

Image

Περιεχόμενο πολυμέσων

Image

Παιδαγωγικές πρακτικές

Image